ELL Business

Phần mềm học tiếng Anh thương mại - ELL Business

Chương trình học tiếng Anh ELL Business được thiết kế cho những sinh viên đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ Cambridge BEC hoặc cho những chuyên gia đang tham gia các công việc kinh doanh quốc tế. ELL Business cho phép người học phát triển đầy đủ các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết trong môi trường kinh doanh quốc tế. Chương trình có thể được sử dụng theo mô hình học kết hợp hoặc tự học với tính cá nhân hóa cao.