Hỗ trợ nghiên cứu khoa học

Đội ngũ của Nettop có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, phối hợp với cơ quan, tổ chức thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học. Cụ thể, chúng tôi đã tham gia các dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT với các đề tài sau:

- Hệ thống quản lý công văn điện tử

- Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh

- Hệ thống quản lý khiếu nại, thanh tra

- Truyền hình trực tuyến

- Hệ thống quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh

- Hệ thống đào tạo trực tuyến

- Hệ thống thi trực tuyến

- Hệ thống quản lý công chức, viên chức

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu phối hợp xây dựng và phát triển và thực hiện các dự án NCKH trong lĩnh vực CNTT.